Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

(Pagina 2)
En door de mens is de grond door eeuwenlange roofbouw uitgemergeld geraakt. Er groeien dus meer planten uit voedselarme milieus dan uit voedselrijke milieus. (Alle planten kunnen wel op rijkere grond groeien, maar daar worden ze eerder overwoekerd.)

Milieus van de Veluwe.
Van het oorspronkelijke oerbos zijn sinds de middeleeuwen de laatste restanten verdwenen.
Wat overbleef waren onafzienbare heidevelden op een door primitieve landbouw en eeuwenlange begrazing door schapen sterk verarmde grond.
Na het midden van de 19e eeuw werden op de Veluwe veel naaldbossen aangeplant, voor 75% inheemse grove den; de rest was o.a. douglasspar en lariks.
Bomen
Meer Bomen
De schapenlandbouw werd minder. Op de hei kwam meer natuurlijk bos van den, berk en eik; vrij open bos met onderbegroeiing.
Op de stuwwallen kwamen loofbossen waarvan het hakhout wat rijkere onderbegroeiing had. Onder oude beuken was de grond zuur en ontbrak de kruidlaag volledig.
Bij de heide-stuifruggen vormden zich waterdichte oerlagen, waarop vennen ontstonden en ondiepe leemlagen.
Aan de randen van de Veluwe maakte het afvloeiende grondwater extensieve landbouw mogelijk: de blauwgraslanden.>>> Volgende Pagina of direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Klik HIER voor archief beleidsplannen en nieuwsbrieven.