Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

(Pagina 4)
Om van de Heimanshof een 'spiegel van de Veluwe' te maken, moeten er zoveel mogelijk van de hierboven beschreven milieus in de heemtuin vertegenwoordigd zijn. De eerste stap voor herinrichting van de Heimanshof was dan ook: inventariseren wat er al is aan planten en specifieke biotopen. Ria Engberts verdeelde de tuin daarvoor in 44 stukken, zonder het eiland. Er werd gekeken naar de toestand van de planten (groeiden ze goed, matig of slecht) en naar het aantal zaailingen (ging het goed met de voortplanting of niet).
Zo werd geconcludeerd welke groepen zich in het gebied het sterkst manifesteerden. Het sterkst vertegenwoordigd was de ecologische groep 'planten van bossen en bosranden op droge zure grond'. Dat zal niemand verbazen!
Bomen
Meer Bomen
Daarna volgde een onderzoek met een bodemkundige analyse, om te kijken welke landschappelijke aanvullingen nog mogelijk zijn. En er volgde later nog een onderzoek naar de kwaliteit van het beekwater.

Herinrichtingsplan.
De resultaten van het onderzoek , uitgezet in allerlei voor een leek onbegrijpelijke staafdiagrammen per gebiedje, leidden tot een herindelings- plan.
Naast de bestaande wei, hei, border, en vijvers en beekoevers wordt er gestreefd naar verschillende gebieden met specifieke plantengemeenschap-pen conform de ecologische groepen.

>>> Volgende Pagina of direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Klik HIER voor archief beleidsplannen en nieuwsbrieven.