“Zon Op Ons Pad”

Het laatste nieuws is dat er deze winter hard gewerkt is om voor de toekomst meer zon te creëren in de Heimanshof. Wel is waar met bloedend hart zijn er een aantal bomen in de zuid-oost rand van onze tuin gekapt.

Drie grote beuken en een Amerikaanse eik hebben ons mosveld verlaten en zijn horizontaal afgevoerd via de naastgelegen Berkenweide. Ook zijn er tien zwarte elzen en een oude berk verwijderd, die allen gevaarlijk werden voor het dak van het naast de tuin gelegen telefoonhuis met zendmast. En wie weet kunnen we deze zomer onze rug warmen in de zon op de bank bij de grote vijver. Ook daar zijn een berk en twee pierige eiken gekapt. We hopen dat de overgebleven bomen in deze bosrand nu mooier zullen uitgroeien.

Was dat nu nodig? Zulke mooie gezonde, 75 jaar oude bomen kappen? Ja. De heemtuin begint namelijk door zijn ouderdom naar een andere type tuin te groeien: een echte bostuin. Eigenlijk is de Heimanshof meer “een open plek in het bos” geworden. Door het kleine oppervlak van het gebied en de hoge bomen langs de randen zal in de toekomst het aantal zonuren steeds verder afnemen. Boomkruinmetingen en schaduwgrafieken hebben ons duidelijk gemaakt dat er over 40 jaar helemaal geen zon meer in onze tuin zou komen. Dan zouden de bijzondere planten, die we hier al jaren koesteren, allang verdwenen zijn. We hebben daarom een beleidsplan gemaakt, waarbij gekozen is voor “Zon op ons pad”. Wie dit beleidsplan, met bijlagen, in zijn geheel wil lezen kan op de archief pagina kijken bij “beleidsplannen 2004” (met bijlagen).

Deskundige Adviezen – Maaien en Snoeien

Het is altijd goed om de kennis over het beheer van de Heemtuin op peil te houden of te verhogen. Dat kan door bij “deskundigen” adviezen in te winnen. Dit jaar is dat gebeurd door dé deskundige op het gebied van “natuurbouw” – Ger Londo – uit te nodigen en door advies in te winnen bij een bosbouwkundige: Joop van Schie. Met beiden is uitgebreid de tuin doorlopen. Beiden waren van mening dat de tuin heel mooi is en veel potenties heeft. Ger Londo heeft vooral adviezen gegeven over het beheer van de tuin. Zijn mening versterkte de opvatting van de werkgroep, dat de tuin nu vooral tot rust moet komen. Dit betekent minder intensief onderhoud. Veel minder door “wieden” de grond beroeren, maar vooral “maaien”: in het groot en in het klein.

In het groot door op bepaalde momenten hele gedeelten van de tuin machinematig te maaien: de bloemenwei, het blauw grasland, het schraal grasland, de ruige hoek, de randen van de leemkuil etc. Daarvoor wordt een maaischema opgesteld en is een goede bosmaaier aangeschaft. In het klein maaien betekent dat op sommige plaatsen gras e.d niet meer uitgetrokken zal worden, maar met het mes afgesneden. [bv in de hei, de heiderand etc.] Alleen de bloemenborder zal nog “gewoon” gewied worden. Ook heeft hij het advies gegeven een paar plekken met kalk te verrijken, waardoor bv de brandnetels op den duur uit zichzelf zullen verdwijnen. Op grond van zijn adviezen zal in de komende periode een beheersplan opgesteld worden.

Joop van Schie heeft vooral adviezen gegeven hoe om te gaan met de vele bomen in de tuin. Als dit niet planmatig wordt aangepakt, zullen op den duur sommige bomen in de verdrukking komen en kunnen andere bomen, door alsmaar groter te worden, de grondlaag dermate in de schaduw zetten, dat daardoor [te] veel planten zullen verdwijnen. Het verdient dus aanbeveling om een meerjaren bomenplan op te stellen. Dit houdt een vrij exacte inventarisatie van het huidige bomenbestand in [positie in de tuin, grootte van de bomen] en een beleid per boom voor de komende 30 jaar [welke laten staan, welke snoeien, welke geheel kappen] in relatie tot de gewenste ontwikkelingen van de tuin in delen en als geheel.

Het inmeten van de bomen is een hele klus; hopelijk lukt het de werkgroep hier studenten met leeropdracht landmeten voor in te schakelen. Ook aan dit bomenplan zal de komende tijd gewerkt worden.

De Beek

De afgelopen winter heeft het Waterschap Veluwe de beek op het kampeerterrein “de Paasheuvel” – het terrein waarop ook de heemtuin “de Heimanshof” ligt – uitgediept en schoongemaakt. Er was ook al begonnen met het gedeelte van de beek die door de heemtuin loopt. Maar toen bleek dat nogal wat beplanting langs de beek werd gerooid, zijn op verzoek van de werkgroep Heimanshof deze werkzaamheden gestaakt. De tuin is dermate kleinschalig dat dit verhoudingsgewijze grove snoeien de tuin te grote schade toebracht. In goed overleg met het Waterschap is nu besloten dat de werkgroep de beek in de tuin zelf zal onderhouden. Een onderzoek naar de kwaliteit van water en slib in de beek heeft gelukkig aangetoond dat er geen ernstige vervuiling aanwezig is.